Hétvégi házifeladatok és az iskolai beszámoltatás szabályai

Otthoni munkára vonatkozó szabályok

Minden órára rendszeresen készülni kell, a tanulók a házi feladatot önállóan készítsék el. Ha a tanórára a tanuló nem készül fel, elégtelen osztályzatot kaphat.

Ha felszerelés nélkül vagy hiányos felszereléssel érkezik, szaktanári figyelmeztetőt kaphat, de az írásbeli fegyelmező intézkedést két alkalommal szóbeli figyelmeztetés kell, hogy megelőzze.

A házi feladatra vonatkozó követelményeket a szaktanár a tanév elején ismerteti a tanulókkal, ezeket a követelményeket a számonkérés során nem lépheti túl. Az egyik óráról a következő órára feladott írásbeli és szóbeli házi feladat megoldására fordítandó idő nem igényelhet egy átlagos képességű tanulótól egy óránál több munkát.

Ha hiányzik a tanuló házi feladata, elégtelent kaphat. Felszerelés hiánya nem vonhat maga után elégtelen osztályzatot, kivéve, ha a hiányzó felszerelésben házi feladat van. A felszerelés sorozatos hiánya fegyelmi következményekkel jár.

Az iskolai beszámoltatás, a számonkérés és értékelés rendje

Értékelés:

 • Formatív (fejlesztő-formáló): Érdemjeggyel, lehet szóban vagy szövegesen is.
 • Szummatív (lezáró-minősítő): Nagyobb témák, félév végén, év végén. Érdemjeggyel, de lehetséges szóban vagy írásban kiegészítő értékelés (dicsérő, elmarasztaló) is.
 • Diagnosztikus (helyzetfeltáró): Érdemjeggyel, lehet szóban vagy szövegesen is.
 • Értékelések (osztályzatok) súlyozása, melyek a KRÉTÁ-ban kiválaszthatók: 25%, 50%, 100%, 200% és 300%-os. Munkaközösségi szinten a számonkérés formáihoz igazítva egységesek.
 • Értékelés érdemjeggyel: az osztályzatokhoz (1-5 közötti érdemjegyek) egységes százalék tartozik a számonkérés formáihoz igazítva, munkaközösségenként egyeztetve.
 • Szöveges értékelés: A differenciálás és személyiségfejlesztés elveinek érvényesítésével. Folyamatosan értékeljük tanulóinkat (szóban vagy írásban) tájékoztató, segítő, orientáló, tanácsadó, korrigáló vagy elismerő szándékkal bármilyen tevékenységükkel kapcsolatban. A szöveges értékelés lehet személyes vagy nyilvános.

Beszámoltatás-számonkérés követelményeinek alapelvei:

 • Az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot kell megkövetelni.
 • Az értékelést következetesen, sokszínűen, változatos eszközrendszerrel végezzük.
 • Összhangot és együttműködést kell teremteni az egyes tantárgyak között, az egyes tantárgyakban megszerzett ismeretek egymást erősítve segítsék a diákot a tanulásban.
 • A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműek és teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a következetességet és a kiszámíthatóságot.
 • A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátságokat.
 • Biztosítjuk a tanulási folyamatban részt vevő partnerek (diák, szülő) számára, hogy pontosan ismerhessék követelményeinket, az elbírálás kritériumait és a tanulmányi eredményeket.
 • Alapelvünk a folyamatos, rendszeres, kiszámítható értékelés.
 • A témazárás előtt a tanulónak ismernie kell a konkrét követelményeket, az értékelés szempontjait.

Beszámoltatás-számonkérés formái, követelményei:

 • Formái: szóban, írásban, digitálisan, gyakorlatban, projektmunkával.
 • Írásban: szódolgozat, röpdolgozat, számonkérő dolgozat (több óra anyagából), témazáró dolgozat, szövegalkotás – esszédolgozat.
 • Szóban: felelet (1 óra), beszámoló (témakör), kiselőadás (önkéntes), kisérettségi, szóbeli tantárgyi vizsga
 • Gyakorlati: testnevelés, informatika, dráma, rajz és vizuális kultúra, mozgókép és média, laborgyakorlatok
 • Projektmunkával: egyéni vagy csoportos
 • Digitálisan: G-Suite classroomon keresztül
 • Követelmények:
 • Bejelentés rendje: előre 2 héttel témazárónál, különben nem kell megírni
 • Kijavítás (értékelés megismerése) rendje: legkésőbb egy hét múlva, témazáró esetén legkésőbb 2 hét múlva
 • Megtekintési (kiosztás) rendje: legkésőbb egy hét múlva, témazáró esetén legkésőbb 2 hét múlva
 • Korlátozások:
 • Az egy napon íratható témazáró dolgozatok száma: maximum 2 db/nap, számonkérő dolgozatok (1 leckéből) maximum 3 db/nap.
 • Osztályzatok száma: a tantárgy heti óraszáma + 1, de minimum 3 osztályzat/félév.
 • Jegyek bevitele a KRÉTA-ba: 3 napon belül
Scroll to Top